“Nyerj a Vénusszal a tudatos bevásárlásért”
Promóciós játék Részvételi- és Játékszabályzata

1. A játék szervezője, lebonyolítója

A “Nyerj a Vénusszal a tudatos bevásárlásért” elnevezésű promóciós játékot (a továbbiakban „Játék”) szervez a Bunge Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 43., cégjegyzékszáma: 01-10-041976), a továbbiakban: „Szervező” a Penny áruházak vásárlói számára.

A Szervező a Játék lebonyolítására a Dentsu Creative Hungary Zrt.-t (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., cégjegyzékszám: 01-10-044680), a továbbiakban: „Lebonyolító” bízta meg.

2. A Játékban részt vevő személyek, Játékos kizárása

A Játékban részt vehet minden:
A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Penny áruházban,
 • legalább 1 alkalommal, egyszerre, egy blokkon minimum bruttó 499 Ft összértékben a játékban részt vevő Vénusz termékeket (a 4. pontban részletezve) vásárol és
 • a www.penny.venusz.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, pályázik személyes adatainak megadásával, valamint a vásárlást igazoló blokk adatainak feltöltésével, a továbbiakban: „Pályázat” a továbbiakban fentieknek megfelelő személy „Játékos”.

A Játékban a Szervező, Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Penny-Market Kft. marketing osztályának dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

Játékos kizárása
A Játékban a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Penny-Market Kft. marketing osztályának munkavállalói, valamint egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoznak.

Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervező és Lebonyolító tájékoztatja a Játékosokat, hogy amennyiben a sorsolás alapján az eredeti (vagy az eredetivel mindenben megegyező fénymásolt) Blokkot a nyertes nem tudja megküldeni/bemutatni a Lebonyolító és a Szervező részére, úgy a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére és a Játékból kizárásra kerül.

3. A Játék időtartama

A Játék 2022. augusztus 4. 0.00 órától 2022. augusztus 31. 23.59 percig tart. (A hálózati sebesség függvényében a kezdés időpontja eltérhet).
A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.
A Pályázatok beérkezésének 2022. augusztus 31. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.
A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők. A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

4. A Játékban részt vevő termékek:

Bármely Magyarországon található PENNY áruházban forgalmazott, az alábbiakban részletezett Vénusz termékek mindegyike:

 • Vénusz Natúr Sütőmargarin 250g
 • Vénusz Natúr Kenőmargarin 450g
 • Vénusz Jódozott Sós Kenőmargarin 450g
 • Vénusz Omega Kenőmargarin 450g
 • Vénusz+ Zabos 450g
 • Vénusz Light Vajízű 450g
 • Vénusz Light Sós 450g
 • Vénusz Light Multivitamin 450g

A termékkínálat áruházanként eltérő lehet.

5. A Játék menete

A Játékban való részvételhez a Játékosoknak a Játék időtartama alatt egyszerre, egy blokkon legalább bruttó 499,-Ft értékben kell valamilyen a 4. fejezetben meghatározott, Játékban részt vevő terméket vásárolniuk. Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban. Egy Pályázatban csak egy blokk adata tölthető fel érvényesen, valamint minden blokk egy alkalommal használható csak fel érvényesen Pályázatként.

A Pályázat során felhasznált vásárlást igazoló blokk eredeti példányát legalább 2022. szeptember 30-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylatot Szervező/Lebonyolító ellenőrizheti, amelyet a nyertes köteles bemutatni, amely a nyeremény átvételének is feltétele.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti blokkot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: Dentsu Creative Hungary Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.).

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2022. augusztus 31-én, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

Érvényes pályázathoz a Weboldalon a „Kódfeltöltés” fül alatt az alábbi valós adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • opcionálisan megadható a saját telefonszám, amely kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra
 • nyeremény postázási címe (irányítószám, település, közterület neve, házszám)
 • a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő vásárlást igazoló blokk AP kódja
 • a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő vásárlást igazoló blokkon szereplő vásárlási időpont (év, hónap, nap, óra, perc)
 • a kódfeltöltési folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék részvételi- és játékszabályát,
 • hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy az első Pályázat minden esetben regisztrációnak is minősül, amellyel a Játékos a további Pályázat feltöltés érdekében az általa megadott adatokkal felhasználói fiókot hoz létre a Weboldalon, annak érdekében, hogy a későbbiekben e-mail címe és jelszava megadását követően egyszerűen a vásárlási blokk adatainak feltöltésével további Pályázatot nyújthasson be.

Az első Pályázatot követően a Pályázat feltöltés és regisztráció sikerességéről minden Játékos egy megerősítő e-mailt kap. A további Pályázat feltöltések esetén a Pályázat feltöltés sikeressége képernyőüzenetben jelenik meg a Weboldalon. A megerősítő e-mail és képernyő üzenet egyebekben nem jelenti, hogy Szervező/Lebonyolító a Pályázat tartalmi megfeleltetését elvégezte, csupán a Pályázat Játék szerverére történő beérkezésének igazolására szolgál.

6. Nyeremény

Kisorsolásra kerülő nyeremények:

Napi nyeremények:

Naponta összesen 10 db Reisenthel bevásárlószatyor (nyertesenként 1 db)

Extra nyeremények:

Összesen 20 db Reisenthel bevásárlókosár (nyertesenként 1 db)

Fődíj:

Összesen 3 db 100.000,- Ft értékű Penny vásárlási utalvány (nyertesenként 1 db)

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább, valamint másra nem cserélhető.

Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban megjelölt nyeremény bármelyikét legalább azonos értékű másik nyereménnyel helyettesítse. Szervező és Lebonyolító ezzel kapcsolatosan reklamációt nem fogad el.

Nyeremény sorsolása:

A napi nyeremények tekintetében a nyereményjáték időtartamának minden napja kapcsán Lebonyolító 10 nyerőidőpontot és 5 pótnyerő időpontot sorsol ki számítógépes programmal, véletlenszerűen generáltan. Azok a Játékosok jogosultak napi nyereményre, akik a program által véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontban vagy az időpontot követő ahhoz legközelebbi időpontban küldik be a Pályázatukat. A pótnyertesek kiválasztása az időpontok kisorsolásának sorrendjében történik. Ennek megfelelően a Lebonyolító adott nap kapcsán 10 nyertest és 5 pótnyertest hirdet ki.

A pótnyertesek abban az esetben lesznek jogosultak nyereményre a kisorsolásuk sorrendjében, ha a nyertesek közül valaki nem felel meg jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A pótnyerteseket Lebonyolító e-mailben értesíti, amennyiben nyereményre válnak jogosulttá.

A napi nyeremények nyerteseinek nevét a Lebonyolító a Weboldalon erre kijelölt felületen teszi közzé 5 munkanapon belül.

Az extra nyereményeket, valamint a fődíjat a Játék végét követően, a Játék időtartama alatt beküldött összes Pályázat közül a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal sorsolja ki Lebonyolító a székhelyén. Az extra nyeremények, illetve a fődíj sorsolására 2022. szeptember 1. napján kerül sor. Az extra nyeremények és a fődíjak nyerteseit Lebonyolító a weboldalon a sorsolástól számított 5 munkanapon belül teszi közzé. Az extra nyeremények kapcsán Lebonyolító a Játékot követően 20 nyertest sorsol, valamint 5 pótnyertest. A fődíj kapcsán Lebonyolító a Játékot követően 3 nyertest, valamint 3 pótnyertest sorsol.

A sorsolások nem nyilvánosak, azokat Lebonyolító székhelyén végzi el. A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

Amennyiben több Játékos ugyanabban az időpontban tölti fel Pályázatát, tehát az időpont alapján nem meghatározható a nyertes játékos, abban az esetben a Lebonyolító az azonos időpontban feltöltő Játékosok között számítógépes programmal sorsolja ki a nyereményekre jogosult nyertes személyét is, és a nyertes nevét ezt követően teszi közzé.

7. Nyeremény átvételével kapcsolatos információk

Lebonyolító a sorsolást követően a nyertest - illetve szükség esetén a pótnyertest – írásban (e-mailben) vagy telefonon - a sorsolástól - illetve a pótnyertes nyereményre való jogosultságtól - számított 5 napon belül e-mailben értesíti (továbbiakban: Értesítés). A nyertes – vagy pótnyertes – az Értesítésben foglaltak szerint válaszában 7 napon belül megerősíti a nyeremény megküldésére szolgáló posta címét e-mailben Lebonyolító részére, és amennyiben Lebonyolítótól ilyen irányú kérést kap, köteles az eredeti blokkot a Lebonyolító részére (Dentsu Creative Hungary Zrt., 1027 Budapest Kacsa utca 15-23.) ellenőrzés céljából postai úton megküldeni. A fődíjak nyertesei csak az eredeti blokk elküldése, annak ellenőrzése után jogosultak a nyereményre, de ez nem zárja ki, hogy a többi kategóriában is a Lebonyolító a blokkok ellenőrzését rendelje el. Amennyiben ezen határidőt a nyertes, illetve a pótnyertes elmulasztja, úgy nem jogosult a nyeremény átvételére.

A Lebonyolító a nyereményeket az Értesítésre adott visszajelzés beérkezését követően 5 munkanapon belül küldi meg a nyertes által megadott postacímre. Amennyiben a blokk ellenőrzése szükséges, úgy a nyeremény postázására az eredeti blokk megérkezését követő 5 munkanapon belül kerül sor.

Szervező és Lebonyolító kizárólag az eredeti, sérülésmentes, az adatok kiolvasását lehetővé tevő blokkot fogadja el a nyereményre való jogosultság igazolásaként.

A nyertes és a pótnyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A beküldött regisztrációk/blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatot küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.
A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható blokkal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel regisztráló Játékos utólagosan kizárásra kerül. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének és árának.
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.
A nyertesek a nyereményeiket postai úton, vagy futár kézbesítés által kapják meg.

Amennyiben a nyertes a nyereményért a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottak szerinti határidőben nem jelentkezik, vagy a Nyertes egyéb okból a Játékból kizárásra került, vagy a nyeremény részére történő átadását a Szervező a fentiek szerint megtagadta, illetve a nyeremény számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá az erre nyitva álló, jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott határidőn belül, úgy a nyertes játékos elesett a nyeremény átvételének lehetőségétől. A Szervező és a Lebonyolító a kizárásról szóló értesítést követően 5 naptári napon túl a reklamáció lehetőségét kizárja.

A Nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adó-és járulék terheket, a Szervező vállalja megfizetni, azonban az egyéb felmerülő költségek a nyertest terhelik.

8. Adatkezelés

A Játékosok által a Szervező részére megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót a jelen Részvételi- és Játékszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Felhívjuk a Játékosok figyelmét e tájékoztató elolvasására is, a személyes adatkezelés jogszerűségének biztosítása, a Játékos által személyes adatainak kezeléséhez szükséges tájékozottságon alapuló hozzájárulás biztosítása érdekében.

9. Felelősség

Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, Weboldalt, illetve az azt kezelő szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldal, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb.-t illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldalt rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.
Ha a Játékos a Pályázata beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal a feltöltött tartalmakat, illetve a Játékos által megadott adatokat illetően, ideértve azt az esetet is, ha a Játékos hiányosan, hibásan adja meg bármely személyes adatát és ebből az okból a nyeremény átadásával a Szervező, illetve Lebonyolító késedelembe esne, vagy a kézbesítés/szállítás meghiúsulna és/vagy Játékosnak kára keletkezne.
A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.
A Szervező és Lebonyolító a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben rögzített, vagy az ehhez hasonló helyzetekből fakadó mindennemű felelősséget kizár.

10. Egyéb rendelkezések

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot egyoldalúan bármikor visszavonja, valamint, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa vagy visszavonhassa. Ebben az esetben a Szervező a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban hivatkozott Weboldalon teszi közzé a szükséges tájékoztatást. A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló hibáért vagy mulasztásért.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

A Játék jelen Részvételi- és Játékszabályzata a Weboldalon megtalálható a Játék időtartama alatt.

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen promóciós Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játékos a Játékban történő részvételével elismeri, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzat, illetve annak elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve elfogadta, így a Játékban történő részvétellel egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a Játékban való részvételéhez és az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok szerinti személyes adatainak kezeléséhez.

Budapest, 2022.08.01.

Bunge Zrt.
Szervező